Báo cáo ĐTM Khu Du lịch Sinh thái Biển Rạng

Báo cáo ĐTM
Khu Du lịch Sinh thái Biển Rạng
Địa điểm: Xã Tam Quang, Núi Thành, Quảng Nam 42.4872m2

Công ty TNHH Philand Việt Nam
Địa chỉ: Số 246 Trưng Nữ Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam