Báo cáo ĐTM Nhà máy Sản xuất khung gầm – thùng xe Chu Lai – Trường Hải

Báo cáo ĐTM
Nhà máy Sản xuất khung gầm – thùng xe
Chu Lai – Trường Hải
Địa Điểm: Thôn 4, Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam

11,562 ha

Công ty TNHH 
Sản xuất khung gầm – thùng xe
Chu Lai – Trường Hải
Địa chỉ: Thôn Phái Nhơn, Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam