Các dự án môi trường thi công 0005

Dự án: Phát triển làng nghề truyền thống Đúc Đồng Phước Kiều gắn với du lịch

Công trình: Xây dựng hệ thống xử lý nước và hệ thống Xử lý khói bụi

Công xuất của hệ thống xử lý nước: 24 m3/ ngày đêm

Công xuất của hệ thống xử lý khói bụi: 500 m3 / H

Chủ Đầu tư: UBND huyện Điện Bàn

Do Công ty CP Nguyên Tam làm tư vấn thiết kế