Trụ sở làm việc Kho bạc Nhà Nước Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

CÔNG TRÌNH: TRỤ SỞ LÀM VIỆC KHO BẠC NHÀ NƯỚC QUẾ SƠN

CHỦ ĐẦU TƯ: KHO BẠC NHÀ NƯỚC QUẢNG NAM

ĐƠN VỊ THI CÔNG: CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN TAM

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ: 13,4 TỶ ĐỒNG