Công trình: Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp thuộc trường Đại học Ngoại Ngữ – Đại học Đà Nẵng

Công trình: Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp thuộc trường Đại học Ngoại Ngữ – Đại học Đà Nẵng

Chủ đầu tư: trường Đại học Ngoại Ngữ – Đại học Đà Nẵng

Đơn vị Tư vấn giám sát: Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng M.I.T.C.O

Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần Nguyên Tam

Tổng mức đầu tư: 9.350.000.000